Menu
Základní škola a Mateřská škola Štramberk
Základní škola
a Mateřská škola
Štramberk

VSTUP DO ŠKOLNÍ BUDOVY POUZE PŘES TĚLOCVIČNU  po dobu rekonstrukce.

 

 

 

Školní oblečení - letní akce. Odkaz do e-shopu ZDE.

 

 

 

 

Oznámení o změně výše úplaty za předškolní a zájmové  vzdělávání pro školní rok 2024/2025.

 

 

ZŠ Štramberk

V malebném městečku Štramberk má naše škola zvláštní postavení. Sídlí v budově, která přitahuje pozornost místních obyvatel, ale hlavně návštěvníků města. Vypadá totiž jako zámek. Nejeden turista je pak překvapen, když místo zámku objeví školní budovu. Mnozí nevěří a domáhají se prohlídky, ze které odcházejí nadšeni. Jsme na naši školu náležitě pyšní.

Vzdělávání dětí má ve Štramberku tradici sahající až do druhé poloviny 16. století. Dříve se štramberské děti učily ve ,,staré škole“ na náměstí. Potřeba nové školní budovy se plně projevila na počátku 20. století. 2. 12. 1908 obec rozhodla o stavbě nové školní budovy. Vyučování v ní započalo 16. 10. 1910. Novou školu navštěvovali chlapci, dívčí třídy zůstaly ve staré škole na náměstí. Změny nastaly v roce 1919, kdy byla nová škola přeměněna na měšťanskou školu, stará škola zůstala školou obecnou.

Přes Štramberk i přes školu se valily dějiny, měnila se politická situace, střídali se ředitelé, učitelé, žáci. Zlom nastal po roce 1989, kdy se škola začala znatelně měnit. Ve školním roce 1995/1996 prošla nová školní budova generální opravou a byly přistavěny nové učebny. Do roku 1998 disponovala škola ve Štramberku dvěma školními budovami – „novou“ u parku, kam chodili žáci 2. stupně, a „starou“ na náměstí, kde základy vzdělání dostávali žáci 1. stupně. Vzhledem k úbytku dětí bylo rozhodnuto sestěhovat obě školy do jedné, té nové. Takže v dnešní krásné historické školní budově se vzdělávají děti od 1. do 9. třídy. Zvyšující se nároky na šíři vzdělávání žáků vedly k rozhodnutí o dalších úpravách školní budovy v roce 2006/2007, kdy byla přestavěna malá nevyhovující tělocvična na šatny, dílny, jazykovou a multimediální učebnu.

Od školního roku 2007/2008 jsou žáci vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu – „Na cestě … k sobě a druhým“. V posledních letech podporujeme výuku žáků v menších skupinách (okolo 15 dětí). V tomto počtu se mohou děti efektivně učit všem předmětům. Výuka matematiky je v 1. – 4. ročníku obohacena o prvky matematiky dr. Hejného.

Důraz klademe na výuku cizích jazyků. Od první třídy vyučujeme anglický jazyk, využíváme metodu CLIL, pořádáme zahraniční pobyty ve Velké Británii a výlety do zahraničí. V sedmém ročníku si žáci vybírají jako druhý cizí jazyk ruštinu nebo němčinu.

Výuka informatiky je obohacena o práci s 3D tiskárnou, k posílení počítačové gramotnosti je vybudována počítačová a notebooková učebna.

Během školní docházky se žáci mohou zúčastnit školy v přírodě na 1. stupni, adaptačních pobytů, lyžařského výcviku ve 4. a 5. ročníku,  lyžařského a snowboardového výcviku určeného pro žáky 7. a 8., cyklokurzu v 8. ročníku.

Vzhledem k poloze školy ve Štramberku se přímo nabízí orientace školy na environmentální výchovu. Škola je již léta zapojena do projektu EVVO. V rámci tohoto projektu žáci každoročně připravují Den Země, během kterého navštěvují a pracují s dětmi v místních mateřských školkách. Škola dále spolupracuje s odborem životního prostředí MěÚ ve Štramberku a centrem Hájenka v Kopřivnici. Ve škole působí Ekotým, díky kterému opakovaně škola získala titul Ekoškola.

Škola spolupracuje s Městskou knihovnou ve Štramberku, DDM Kopřivnice, Policií ČR, Hasičským sborem ve Štramberku. Žáci o svých aktivitách a úspěších informují veřejnost články ve Štramberských novinkách a na internetových stránkách školy. V rámci mimoškolní činnosti probíhá ve škole výuka hry na housle a zobcové flétny zabezpečovaná učiteli Miss music Kopřivnice.

Ředitelé a zástupci

 • 29. 9. 1919 – 1. 2. 1934 ředitel Jan Cmol

 • 1. 2. 1934 – 17. 9. 1934 správce Josef Baar

 • 18. 9. 1934 – 30. 9. 1948 ředitel Josef Škrda

 • 1939 – 1945 ředitel F. Orlet

 • 1. 10. 1948 – 30. 8. 1953 ředitel Cyril Hykel

 • 1. 9. 1953 – 30. 8. 1959 ředitel Václav Nešpor

 • 1. 9. 1953 – 1. 6. 1956 zástupce Jaroslav Melčák

 • 1. 9. 1959 – 31. 7. 1966 ředitel Cyril Hykel

 • 1. 9- 1956 – 1. 8. 1971 zástupce Miloslav Hykel

 • 1. 8. 1966 – 11. 7. 1971 ředitel Vojtěch Petráš

 • 1. 9. 1965 – 1. 11. 1967 zástupce M. Juráková

 • 1. 8. 1971 – 31. 7. 1978 ředitel Miloslav Hykel

 • 1. 8. 1971 – 31. 8. 1978 zástupce Božena Křanovičová

 • 1. 9. 1978 – 31. 7. 1980 správce Božena Křanovičová

 • 1. 8. 1980 – 31. 7. 1991 ředitel Václav Liška

 • 1. 8. 1980 – 28. 2. 1990 zástupce Jarmila Skybová

 • 1. 3. 1990 – 1. 8. 1992 zástupce Marie Urbánková

 • 1. 2. 1991 – 31. 1. 1993 ředitel Jiří Crhonek

 • 1. 8. 1992 – 31. 1. 1993 zástupce Karel Richter

 • 1. 2. 1993 – 31. 8. 2000 ředitel Karel Richter

 • 1. 2. 1993 – 31. 7. 2001 zástupce Jiří Crhonek

 • 1. 9. 2000 – 27. 3. 2012 ředitelka Bronislava Hyklová

 • 1. 8. 2001 – 31. 7. 2004 zástupce Vladimír Strnad

 • 2. 8. 2004 zástupce Jaroslav Pikulík

 • 1. 8. 2012 – 31. 7. 2018 ředitelka Zdeňka Havlíková

 • 1. 8. 2018  – 25. 10. 2021 ředitel Stanislav Peš

 • 1. 6. 2022 ředitelka Marie Kelnarová

vize školy

Úvod

Uvědomuji si, že vedení školy musí být spojovacím článkem pro všechny aktéry vzdělávání. Nevtíravou prezentací činnosti školy a vlastním příkladem lze vejít do pozitivního povědomí veřejnosti. Dobrá pověst školy je důsledkem kvalitní práce všech pracovníků. Bylo by úspěchem, kdybychom naplnili cíle strategie vzdělávací politiky ČR 2030+.

Nejlepší škola pro žáka má být ta, která je mu nejblíž.

Zkušenosti nás utvrzují, že si žáci ze základní školy musí odnést základní vědomosti, dovednosti a návyky, neboť později už nebudou mít šanci si je osvojit. Nesmírně důležitá je pozitivní motivace žáků, i jen nevhodně volená slova (např. nezvládneš, neumíš, nedokážeš, to je na tebe moc těžké …) pak žáky provázejí celý život.

Cíle:

 • Poskytovat žákům kvalitní základní vzdělání podle jejich schopností a nadání
 • Zajistit pro žáky bezpečné a přátelské prostředí, ve kterém se budou učit respektovat ostatní, samostatně pracovat a postupně přebírat odpovědnost za své výsledky a poznávat potřebu učit se pro život
 • Působit aktivně a se zájmem v pedagogickém kolektivu, motivovat je k inovativním formám a metodám práce, nastavit jejich přehledné hodnocení
 • Spolupracovat se zřizovatelem a veřejností na rozvoji školy

Prostředky k naplnění cílů:

Výchovně vzdělávací oblast

„Vzdělávání mysli bez vzdělávání srdce není žádné vzdělávání.“

Aristoteles

Základem zvládnutí vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí je jejich naplňování podle ŠVP „Na cestě … k sobě a druhým“. ŠVP by měl být „živý dokument“. Bude potřeba postupně zapracovávat změny a aktualizovat je podle Rámcového vzdělávacího programu a také podle potřeb měnící se doby. Aktuálně se tato změna týká např. výuky informatiky.

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami vytvořit co nejlepší podmínky k jejich rozvoji. Poskytovat jim včasnou pomoc.

Podporovat a motivovat nadané žáky problémovými úlohami.

Snažit se o aprobovanou výuku v co nejvíce předmětech.

Využívat nadstandardního vybavení školy, které bylo pořízeno v posledních letech (nová učebna fyziky a chemie, notebooková učebna …). Chce-li se škola zaměřit na techniku 3D tisku, začít v informatice vyučovat programování …, je třeba na to včas připravit i pedagogy odpovídajícím vzděláním. Zakoupené pomůcky musí sloužit při výuce k získávání nových kompetencí žáků.

Podporovat účast žáků na vědomostních, sportovních a uměleckých soutěžích.

Navázat spolupráci se středními školami v okolí, aby žáci viděli potřebu vzdělávání. Může se tím zvýšit rovněž zájem o technické obory v okolí. Tuto spolupráci si představuji tak, že by škola využívala nabídky projektových dnů některých středních škol nebo je s takovou poptávkou oslovila.

Pokračovat v environmentální výchově a podporovat činnost Ekotýmu školy.

Podporovat každé propojení znalostí a dovedností s praxí. Například tematicky zaměřené exkurze do podniků, přírody, pořádání přednášek …

Úzce spolupracovat s výchovným poradcem, metodikem prevence. Předcházet sociálně-patologickým jevům. V závěrečných ročnících se snažit žákům poskytnout informace o dalším vzdělávání s podporou úřadu práce.

Sjednotit ŠVP v mateřských školách.

V mateřských školách dbát na přirozenou touhu dětí poznávat svět a jeho zákonitosti. Zařazovat do výuky prvky Montessori pedagogiky.

Aktivně vyhledávat další možnosti financování formou projektů, dotací, sponzorských darů. Úspěšně dotáhnou započaté projekty.

I nepopulární předmět může být pro žáka výzvou, pokud mu je učitel dobrým průvodcem.

Klima školy

„Zapomenou na to, co jste jim řekli, ale nikdy nezapomenou, jak se s vámi cítili.“

Carl W. Buehner

Je tvořeno všemi účastníky vzdělávání.

Pro vytvoření příjemného a bezpečného prostředí, ve kterém dochází k rozvoji osobnosti každého žáka, je potřeba uplatňovat citlivý, spravedlivý a individuální přístup ke každému žákovi. Vztah učitel-žák-rodič by měl být postaven na důvěře.

Důsledně dbát na dodržování pravidel slušného chování. Být taktní v každé situaci. Vyžadovat po zaměstnancích důslednost.

Žáci by měli cítit, že jim je učitel oporou. Zaměstnanci školy by tuto oporu měli mít ve vedení školy.

Vedení školy bude pravidelně navštěvovat odloučená pracoviště.

Vytvářet možnosti poznávacích a stmelovacích akcí zaměstnanců s využitím prostředků z FKSP.

Škola je a musí být jeden tým.

Spolupráce s rodiči, zřizovatelem a ostatní veřejností

Poskytovat rodičům informace týkající se chodu školy – zpřehledněné webové stránky školy. Udělat si prostor pro osobní konzultace.

Pokračovat v aktivitách za přítomnosti rodičů – den otevřených dveří, vánoční jarmark, tvořivé dílny …

Nabídnout rodičům možnost sdělit škole zpětnou vazbu např. o úspěšnosti našeho žáka na střední škole – formou dotazníku.

Nabídnout rodičům výstavy prací žáků, besedy, přednášky k aktuálním tématům – Dopady distanční výuky na děti, Uplatnění na trhu práce, Předškolní zralost, Logopedická péče, Neúspěch dítěte …

Využívat spolupráci se školskou radou ke zkvalitnění činnosti a prezentace školy.

Škola je nedílnou součástí našeho města. Je nutná vzájemná spolupráce, informovanost a podpora. Věřím, že se vždy najde společná cesta, která povede ku prospěchu celé školy a společnosti.

Pojďme společně pozitivně „poznamenat“ budoucí generace našeho města.

 

Mgr. Marie Kelnarová

ředitelka školy

 • logo RWE
 • logo Štramberj

ZŠ Štramberk

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30
1
31 1 2
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vize školy

Rozvrh zvonění

1. hodina   7,40 hod. - 8,25 hod.

2. hodina   8,35 hod. - 9,20 hod.

3. hodina   9,40 hod. - 10,25 hod.

4. hodina  10,35 hod. - 11,20 hod.

5. hodina  11,30 hod. - 12,15 hod.

6. hodina  12,25 hod. - 13,10 hod.

7. hodina  13,40 hod. - 14,35 hod.

8. hodina  14,35 hod. - 15,10 hod.

Partneři školy

 • ​113 let
 • 22 pedagogů
 • 287 žáků
 • 16 tříd