Projekty

I.   AKTUÁLNÍ PROJEKTY:

„Doučování žáků škol“

 

„Šablony pro ZŠ a MŠ III“

 • Registrační číslo projektu: „CZ.02.3.6.X/0.0/0.0/20_080/0019268“
 • Je financován Evropskou unií (poskytovatel dotace je MŠMT jako řídící orgán Operačního programu  Výzkum, vývoj a vzdělání), výše dotace 100%
 • Celková výše podpory: 964 368 Kč
 • Doba trvání: 24 měsíců (od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022)

 

II.   DOKONČENÉ PROJEKTY

„Modernizace učebny přírodopisu pro praktickou výuku“

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0016484

Předmětem projektu je rekonstrukce výukového prostoru v ZŠ Štramberk, kde v rámci dotační  podpory vznikne učebna přírodopisu pro praktickou výuku předmětů s vazbou na přírodní  vědy s mezipředmětovým přesahem do pracovních činností. Učebna bude vybavena novým  nábytkem, výukovými pomůckami. Projekt podporuje rozvoj klíčových kompetencí žáků v  oblasti přírodní vědy, technické a řemeslné obory a práce s digitálními technologiemi.

Projekt je spolufinancován z finančních prostředků EU – IROP výzva č. 68.

Výše schválené podpory: 529 917,00 Kč

Doba realizace: 22. 4. 2021 – 31. 8. 2022

 

„Šablony pro ZŠ a MŠ II“

Šablony II

 • Registrační číslo projektu: „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011234“
 • Je financován Evropskou unií (poskytovatel dotace je MŠMT jako řídící orgán Operačního programu  Výzkum, vývoj a vzdělání), výše dotace 100%
 • Celková výše podpory: 1 730 202 Kč
 • Doba trvání: 24 měsíců (od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020), prodlouženo do 31. 3. 2021

„Sportuj ve škole“

Projekt „Sportuj ve škole“ navazuje na pokusné ověřování programu s názvem „Hodina pohybu navíc“, které probíhalo dva roky pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Během druhého ročníku se do něj zapojilo na patnáct tisíc žáků z 343 škol celé České republiky. Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů, která už 26 let pomáhá bavit školáky sportem.

Ani jedno dítě nestojí a nenudí se. Všichni sportují, všichni se společně baví. Popsaný sen tělocvikáře či trenéra? Kdepak, takhle probíhá „Sportuj ve škole“ na 1000 školách! Před či po skončení výuky cvičitelé učí děti základům oblíbených sportů, jakými jsou basketbal, volejbal či fotbal. Využívají u toho vyzkoušené metody navržené odborníky ze sportovních organizací. Zároveň také rozhýbávají školáky pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dalších zábavných sportovních aktivit.

Lekce „Sportuj ve škole“ probíhají jednu až tři hodiny týdně pro děti 1. až 5. ročníku základních škol a jsou v rámci pobytu ve školní družině zdarma. Vedou je zkušení a nadšení tělocvikáři, trenéři, aprobované učitelky 1. stupně ZŠ či družinářky, kteří si užívají práci s dětmi.

logo-sportuj-2

„Šablony pro ZŠ a MŠ I“

Cílem projektu je personální posílení školy o školního asistenta, chůvu, podpora osobnostně profesního rozvoje pedagogických pracovníků, vzájemná spolupráce pedagogů, podpora žáků ohrožených školním neúspěchem.

 • Registrační číslo projektu: „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002981“
 • Je financován Evropskou unií (poskytovatel dotace je MŠMT jako řídící orgán Operačního programu  Výzkum, vývoj a vzdělání), výše dotace 100%
 • Celková výše podpory: 1 212 580 Kč
 • Doba trvání: 24 měsíců (od 1. 1. 2017 do 12. 12. 2018)

 Šablony pro ZŠ a MŠ I. – publicita

Publicita v médiích:

 • Článek na iDnes:

http://ostrava.idnes.cz/rodice-dvoulete-deti-skolka-chuva-materska-skola-f66-/ostrava-zpravy.aspx?c=A170123_2300847_ostrava-zpravy_woj

 • Rozhlasové vysílání ČT1

http://www.rozhlas.cz/ostrava/aktualne/_zprava/1689159

 

Realizace pokusného ověřování účinnosti programu „Hodina pohybu navíc“

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“ nebo MŠMT) vyhlašuje podle § 171 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), pokusné ověřování účinnosti programu zaměřeného na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol (Hodina pohybu navíc).

Obsah a cíl pokusného ověřování:

Pokusné ověřování se plánuje na jeden školní rok s tím, že dosavadní praxe doporučuje trvání pokusného ověřování po dobu 2-3 let. Možné prodloužení bude součástí vyhodnocení a na základě těchto získaných poznatků bude rozhodnuto o dalším postupu. Obsahem pokusného ověřování je ověření účinnosti programu zaměřeného na navýšení pohybových aktivit žáků prvního stupně základních škol. Dlouhodobým cílem je změna jejich životního stylu, ve kterém bude mít pohyb své pevné místo, což by mělo výrazně přispět ke zvrácení negativního zdravotního vývoje naší populace. Pokusné ověřování je zaměřeno na 1. stupeň ZŠ, resp. na 1. – 3. ročníku ZŠ, tedy na věk, ve kterém se utváří relativně trvalé a stabilní postoje ovlivňující životní styl. Program předpokládá, že získání kladného vztahu k pohybu v této věkové skupině nejefektivněji pozitivně ovlivní problémy dětí, či jim dokonce předejde, které potvrzují výše zmíněné studie prováděné na 2. stupni ZŠ. Výstupem pokusného ověřování je návrh praktické koncepce pohybových aktivit ve školních družinách tak, aby byla přínosná, atraktivní, motivující a stimulující pro současnou generaci žáků, kteří následně v dospělosti budou pozitivně ovlivňovat své vlastní děti ve prospěch zdravého aktivního životního stylu. Pokusné ověřování se uskuteční na souboru pilotních základních škol, které budou vybrány prostřednictvím zveřejněné výzvy na stránkách MŠMT a NÚV.

Základní cíle pokusného ověřování:

 1. vytvořit, vydat a ověřit metodiku pro pohybové aktivity ve školních družinách,
 2. ověřit možnosti pozitivního ovlivňování rodičů žáků zapojených do pilotního ověřování,
 3. získat vyhodnotitelná data o průběhu zavádění metodiky pohybu programu,
 4. připravit kvalitní podklady pro rozhodování o tom zda a v jaké podobě začlenit úpravu koncepce pohybových aktivit do ŠVP školních družin.

hodinapohybunavic1-250x75

„Výzva č. 56“

Projekt číslo CZ.1.07/1.1.00/56.2707 „Čtenářské dílny“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl spolufinancován z ESF (85%) a ze  státního rozpočtu (15%), číslo výzvy v informačním systému 51, Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Cílovou skupinou byli žáci druhého stupně a pedagogičtí pracovníci ZŠ.

Hlavní cíle projektu:

 • zavedení čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura spolu se zvýšením odborných kompetencí pedagogů pro realizaci čtenářských dílen ve výuce
 • zvýšení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků
 • zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU.

Zapojením do tohoto projektu získala škola finanční prostředky v celkové hodnotě 719 356 Kč. Za tyto prostředky byly nakoupeny nové knihy do nové žákovské knihovny, dále byla financována školení pro pedagogy v oblasti rozvoje čtenářství. Hlavní část finančních prostředků byla věnována na úhradu nákladů spojených se 7denním výjezdem pro celkem 30 žáků a 4 pedagogů do zahraničí (20 žáků do Anglie, 10 do Německa). Dále pak byly financovány náklady spojené se 14denní zahraniční stáží na jazykovém kurzu pro celkem 3 pedagogy. Projekt byl ukončen v  12/2015.

 

Výzva č. 57″

Projekt číslo CZ.1.07/1.1.00/57.0501 „Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byl spolufinancován z ESF (85%) a ze  státního rozpočtu (15%), číslo výzvy v informačním systému 51, Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Cílovou skupinou byli žáci 2. stupně ZŠ a pedagogičtí pracovníci ZŠ.

Cílem klíčové aktivity byl rozvoj technického vzdělávání na základních školách formou vytváření žákovských výrobků. Tato aktivita přispěla také k pořízení nového vybavení školní dílny. Do vytváření žákovských výrobků se aktivně zapojilo minimálně 15 žáků druhého stupně ZŠ podporovaných učitelem. Zapojením do tohoto projektu získala škola finanční prostředky v celkové hodnotě 221 481 Kč. Tyto prostředky byly věnovány především na vybavení školní dílny pro žáky. Současně došlo také k proškolení pedagogických pracovníků v oblasti tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Projekt byl ukončen v 12/2015.

 

„Modernizace jazykové učebny ZŠ Štramberk“

Projekt číslo 1.10/2.1.00/30.01583 „Modernizace jazykové učebny v ZŠ Štramberk“, který byl spolufinancován z rozpočtu Evropské unie – Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013, Prioritní osa 2 – Podpora prosperity regionu, oblast podpory 2.1 – Infrastruktura veřejných služeb, další oblast podpory 2.1.1 – Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, prostřednictvím Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko.

Hlavním cílem projektu bylo vybudování jazykové učebny v ZŠ Štramberk (modernizace vybavení včetně souvisejících stavebních úprav). Realizací projektu byly vytvořeny srovnatelné podmínky vyučování cizího jazyka pro dvě skupiny žáků.

Podrobnosti k projektu jsou uvedeny v následujícím odkazu.

 Projekt modernizace jazykové učebny ZŠ Štramberk

 Modernizace jazykové učebny v ZŠ Štramberk – realizace

 

„Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů“

Projekt číslo CZ. 1.07/1.3.00/51.0005 „Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů“ v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je spolufinancován z ESF (85%) a ze  státního rozpočtu (15%), číslo výzvy v informačním systému 51, Prioritní osa 1 – Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.3 – Zvyšování kvality ve vzdělávání. Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci ZŠ a SŠ a vedoucí pracovníci ZŠ a SŠ.

Základní informace, cíle projektu:

 • zlepšení kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky
 • podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení pro využívání ICT ve výuce
 • klíčové aktivity  – oblast A: Mentoring a podpora pedagogických pracovníků při pedagogických a technických problémech s využitím ICT ve výuce
 • klíčové aktivity – oblast B: Vzdělávání pedagogických pracovníků a rozvoj jejich souvisejících kompetencí k integraci ICT do výuky
 • doba trvání 11 měsíců
 • ukončení realizace 31. 7. 2015
 • příjemce dotace – EDUCA CENTRUM s.r.o.
 • partner s finančním příspěvkem – ZŠ a MŠ Štramberk
 • partner s finančním příspěvkem (škola) získá 20 ks mobilních (dotykových) zařízení (tabletů) pro pedagogy zapojených do vzdělávacích aktivit B2 a B3

Podrobné údaje a podmínky k projektu jsou uvedeny ve Smluvě o partnerství s finančním příspěvkem ze dne 4. 9. 2014  a v Dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 18. 2. 2015.

 

„Sněhuláci pro Afriku“

Loni i předloni jsme se zúčastnili projektu  Sněhuláci pro Afriku. Projekt založili studenti a pedagogové gymnázia z Ostravy, aby pomohli africkým dětem postat se do školy.  Na řadě míst v České republice se sbírají  a opravují starší kola, zároveň se získávají příspěvky na dopravu kol do Afriky, jejich předání a údržbu.  Účastí ve stavění / vytváření/ sněhuláků a zaplacením příspěvku se stáváme i my sponzory této prospěšné akce. Součástí projektu jsou i soutěže  – tipování počtu postavených sněhuláků, soutěž o nejkrásnějšího, atd. Loňská 6. A získala za svého sněhuláčka vstupenky do areálu Živá voda v Modré.  Další informace v záložce a na facebooku. Mgr. Jitka Jalůvková

http://snehulaci-pro-afriku.webnode.cz/

Informace k projektu

odkaz na prezentaci:

http://bit.ly/1wAL0Kc

 

„Mléko pro evropské školy“ a „Ovoce do škol“

IMG_0002

IMG_0003

 

 

„EU Peníze školám“

Plakát projektu

Cíl projektu

Závěrečné hodnocení projektu

DUMy

Monitorovací zpráva 2 k 5. 6. 2012

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro:

Matematika – Poznáváme svět algebry – II. stupeň

Monitorovací zpráva 3 k 5. 12. 2012

ZŠ zpracovala v rámci šablony II/2 DUMy pro:

Anglický jazyk – Angličtina v kostce – II. stupeň

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro:

Prvouka – Prvouka v kostce – I. stupeň

Český jazyk – Pracujeme s češtinou – II. stupeň

Matematika – Poznáváme svět geometrie – II. stupeň

Dějepis – Člověk v proměnách staletí – II. stupeň

Informatika – Kapitoly z informatiky

Výtvarná výchova – Poznáváme svět výtvarného umění – II. stupeň

Anglický jazyk – Slovní zásoba v angličtině pro žáky 4. a 5. ročníku

Přírodopis – Přírodopis v kostce – II. stupeň

Výchova k občanství – Finanční gramotnost – II. stupeň

Český jazyk – Český jazyk v kostce – I. stupeň

Fyzika – Napříč fyzikou – II. stupeň

Monitorovací zpráva 4 k 5. 6. 2013

ZŠ zpracovala v rámci šablony I/2 DUMy pro:

Český jazyk – Čeština pro všechny – II. stupeň

Prvouka – Svět kolem nás – I. stupeň

ZŠ zpracovala v rámci šablony II/2 DUMy pro:

Anglický jazyk – Angličtina pro život – II. stupeň

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro:

Český jazyk – Čestina hravě – II. stupeň

Hudební výchova – Cestami hudby – II. stupeň

Přírodověda, vlastivěda – Člověk a společnost – I. stupeň

Prvouka, přírodověda, vlastivěda – Člověk a příroda – I. stupeň

Fyzika – Poznáváme svět fyziky – II. stupeň

Prvouka, přírodověda, vlastivěda – Člověk napříč časem – I. stupeň

Anglický jazyk – Angličtina pro I. stupeň – I. stupeň

Chemie – Poznáváme svět chemie – II. stupeň

Vlastivěda, přírodověda – Napříč světem – I. stupeň

Český jazyk – Český jazyk jinak

Tělesná výchova – Zimní sporty – II. stupeň

Tělesná výchova – Pohybové aktivity – II. stupeň

Český jazyk – Napříč českým jazykem

Chemie – Napříč světem chemie – II. stupeň

Informatika – Zajímavá informatika

e-mailový kontakt: zastupce@zsstramberk.cz

 

„72 hodin“

Realizace projektu 72 hodin ve Štramberku a jeho okolí

 

„Šance“  (1. 1. 2007 až 30. 6. 2008)

Účelem projektu bylo ovlivnit a podpořit proces realizace školních vzdělávacích programů partnerských škol jednak intenzivním a směrovaným dalším vzděláváním učitelů  zaměřeným na jejich odborné  i  obecné kompetence, jednak zkvalitněním výuky žáků těchto škol se  zřetelem  rozvoje  jejich  životních  kompetencí  a  následně  všechny  získané zkušenosti vzájemně sdílet, prezentovat, předávat a šířit mezi další pedagogické pracovníky.

Tento projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Šance – partnerství

více informací o projektu:

http://www.kvic.cz/aktuality/153/1/Projekty/Ukoncene/SANCE/Aktuality