Pro budoucí prvňáčky

 

  Brožura – Maminko, tatínku

Zápisy do 1. tříd základních škol pro školní rok 2019/2020 se letos konají opět až v dubnu. Do 1. třídy na naší ZŠ a MŠ Štramberk budete moci zapsat dítě při zápisu ve čtvrtek 2. dubna 2020 od 13.00 do 17.00.

Pokud nebudete moci přijít k zápisům ve čtvrtek 4. dubna, můžete své dítě zapsat kdykoliv do 30. dubna (pak je to ovšem potřeba telefonicky či osobně předjednat s vedením školy).

Do první třídy se letos zapisují děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

Zápisy jsou organizovány zábavnou formou tak, abyste mohli se svým dítětem prožít ve škole příjemné odpoledne.

Zároveň upozorňujeme, že letos musí zákonní zástupci, kteří požadují odložení školní docházky svého dítěte o jeden rok, přinést již k zápisům doporučující posouzení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC) a zároveň doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa. Vzhledem k delším objednacím termínům v PPP a SPC doporučujeme rodičům, kteří budou o odklad žádat, aby co nejdříve kontaktovali tato zařízení a dohodli si tam termín vyšetření školní zralosti jejich dítěte!

Jestliže máte ještě zájem navštívit naši školu před zápisy, podívat se případně i do výuky, můžete svou návštěvu telefonicky domluvit na čísle 556 812 057.

Postup při žádosti o odklad povinné školní docházky:

Zákonný zástupce přinese již na zápisy doporučující posouzení z pedagogicko-psychologické poradny (PPP) nebo speciálně pedagogického centra (SPC) a zároveň doporučení odborného (dětského) lékaře nebo klinického psychologa.

Postup při požadavku o předčasné přijetí dítěte ke školní docházce:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2020 do konce června 2021 může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2020/2021, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince 2013 je doporučující vyjádření školského poradenského pracoviště (PPP). Pokud je dítě narozeno v období leden – červen 2014, pak je nutné dodat i vyjádření odborného dětského lékaře, které zákonný zástupce doloží k žádosti.

 

Těšíme se na Vás!