Od 23. 3 2020,  Pondělí a Středa

7:00 – 10:00  a  13:00 – 15:00

 

Vážení občané,

Rada města Štramberka na svém mimořádném jednání dne 13.03.2020 rozhodla uzavřít od 16.03.2020 do odvolání mateřské školy: Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 a Mateřská škola Štramberk, Bařiny 700, a to s ohledem na vývoj situace kolem onemocnění COVID-19 (koronaviru).

Rodiče všech dětí, které navštěvují zmíněná zařízení mají právo na ošetřovné, tedy jednu z šesti dávek českého systému nemocenského pojištění. Formulář „Žádost o ošetřovné“ lze získat na sekretariátě Základní školy a Mateřské školy Štramberk, Zauličí 485.

Jsme si vědomi, že přerušení provozu mateřských škol přinese mnohým rodičům komplikace s hlídáním dětí, přesto jsme přesvědčeni, že tento krok je potřebný a slouží k ochraně zdraví nás všech. Žádáme tímto všechny rodiče o pochopení.
13. Březen, 2020 Jaroslav Pikulík Oznámení Komentáře: 0

Vážení rodiče,

pokud nemáte heslo do Bakaláře nebo žáci od 5. ročního heslo na emailový účet na googlu, tak napište na email zastupce@zsstramberk.cz.

Hesla na gmail pošlu zpět na email. Hesla do Bakalářů si musíte vyzvednout osobně ve škole.

Učebnice a pracovní sešity si mohou žáci vyzvednout ve škole.

Tel. kancelář: 556 812 057, 776 556 347

 

11. Březen, 2020 Jaroslav Pikulík Oznámení Komentáře: 0

Vážení rodiče,

sledujte Bakaláře a webové stránky školy. Přes Bakaláře bude pravidelně zadávána domácí práce žákům v jednotlivých předmětech.

Obědy si nemusíte odhlašovat, vše za Vás zajistí vedoucí školní jídelny.

O změnách a nastalé situaci Vás budeme informovat.

Mgr. Stanislav Peš, ředitel školy

10. Březen, 2020 Jaroslav Pikulík Oznámení, Základní škola Komentáře: 0

INFORMACE K MIMOŘÁDNÉMU OPATŘENÍ KE COVID-19

Praha, 10. března 2020 -  Bezpečnostní rada státu dnes ráno rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání v základním, středním, vyšším odborném a vysokém školství. Počínaje od zítra tedy děti nemají chodit do školy. Přesné pokyny pro školy a školská zařízení budou komunikovány v průběhu dne.

 

M I M O Ř Á D N Ě O P A T Ř E N Í


Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
I.
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: - osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
II.
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.
Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě.
Předmětem opatření je zákaz vzdělávání na všech typech škol pro potřebu ochrany před výskytem a šířením onemocnění COVID-19. Hromadné vzdělávání na všech typech škol

představuje vyšší riziko přenosu onemocnění vzhledem k vysoké kumulaci osob ve vymezeném prostoru.
Opatření se zaměřuje na všechny osoby organizující vzdělávání podle shora uvedených zákonů.
Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky.
Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná pro adekvátní zhodnocení rizika vzhledem k současné nepříznivé epidemiologické situaci ve výskytu onemocnění COVID-19, a proto den nabytí účinnosti tohoto mimořádného opatření je den jeho vydání.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA
ministr zdravotnictví

5. Březen, 2020 Jaroslav Pikulík Oznámení Komentáře: 0

Vyjádření ředitele k doporučení MSK pro školy a školská zařízení – Koronavirus

Vážení rodiče, zaměstnanci školy, naši žáci,

rád bych Vás touto cestou upozornil, že Základní škola a Mateřská škola se bude striktně řídit všemi zásadními body vzešlými z jednání Bezpečnostní rady Moravskoslezského kraje, Krajské hygienické stanice MSK a Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

V rámci prevence shledávám níže uvedené body jako základní.

(celé znění naleznete v příloze)

Doporučujeme apelovat na zletilé žáky a studenty a nezletilé děti a žáky s jejich zákonnými zástupci, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy či školského zařízení nedocházeli a zůstali v domácí karanténě, resp. aby zákonní zástupci nezletilé děti a žáky do školy neposílali. 

Žádáme tímto, aby toto oznámili vedení školy či školského zařízení a současně omezili kontakt s lidmi na minimum.

Doporučujeme u zaměstnanců škol a školských zařízení, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy a u nichž nebylo orgánem ochrany veřejného zdraví rozhodnuto o karanténě, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti nedocházeli na své pracoviště preventivně.  

Děkuji za pochopení, absence žáků v mateřských školách a základní škole bude z výše uvedených důvodů omluvena.                                                        

S pozdravem

Mgr. Stanislav Peš, ředitel školy

  Informace ke koronaviru pro školy a školská zařízení v MSK

Stránka 4 z 261« První...23456...102030...Poslední »

ZŠ Štramberk © 2013-