O škole

V malebném městečku Štramberk má naše škola zvláštní postavení. Sídlí v budově, která přitahuje pozornost místních obyvatel, ale hlavně návštěvníků města. Vypadá totiž jako zámek. Nejeden turista je pak překvapen, když místo zámku objeví školní budovu. Mnozí nevěří a domáhají se prohlídky, ze které odcházejí nadšeni. Jsme na naši školu náležitě pyšní.

Vzdělávání dětí má ve Štramberku tradici sahající až do druhé poloviny 16. století. Dříve se štramberské děti učily ve ,,staré škole“ na náměstí. Potřeba nové školní budovy se plně projevila na počátku 20. století. 2.12.1908 obec rozhodla o stavbě nové školní budovy. Vyučování v ní započalo 16. 10. 1910. Novou školu navštěvovali chlapci, dívčí třídy zůstaly ve staré škole na náměstí. Změny nastaly v roce 1919, kdy byla nová škola přeměněna na měšťanskou školu, stará škola zůstala školou obecnou.

Přes Štramberk i přes školu se valily dějiny, měnila se politická situace, střídali se ředitelé, učitelé , žáci. Zlom nastal po roce 1989, kdy se škola začala znatelně měnit. Ve školním roce 1995/1996 prošla nová školní budova generální opravou a byly přistavěny nové učebny. Do roku 1998 disponovala škola ve Štramberku dvěma školními budovami – „novou“ u parku, kam chodili žáci 2. stupně, a „starou“ na náměstí, kde základy vzdělání dostávali žáci 1. stupně. Vzhledem k úbytku dětí bylo rozhodnuto sestěhovat obě školy do jedné, té nové. Takže v dnešní krásné historické školní budově se vzdělávají děti od 1. do 9. třídy. Zvyšující se nároky na šíři vzdělávání žáků vedly k rozhodnutí o dalších úpravách školní budovy v roce 2006/2007, kdy byla přestavěna malá nevyhovující tělocvična na šatny, dílny, jazykovou a multimediální učebnu.

 

Nesporný vliv na profilování školy má i práce Školské rady a Žákovského parlamentu. Od školního roku 2007/2008 jsou postupně žáci vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu – „Na cestě … k sobě a druhým“.

Škola je dobře vybavena. V současné době především díky zapojení do projektu EU – peníze školám je máme k dispozici v učebnách celkem 4 interaktivní tabule, počítačovou učebnou s připojením na internet, specializované učebny fyziky, chemie, přírodopisu včetně skleníku, školní pozemek, multimediální učebnu. Výuka tělesné výchovy probíhá v přilehlé městské sportovní hale. Žáci naší školy se zúčastňují školních soutěží, olympiád, soutěží vyhlašovaných městem Štramberk, městskou knihovnou ve Štramberku i Kopřivnici i soutěží celostátních, nejvíce výtvarných, literárních, a samozřejmě i sportovních turnajů.

Ve škole probíhá již od školního roku 2003/2004 projekt zaměřený na jednodušší integraci prvňáčků do školního procesu a spolupráci rodičů se školou s názvem  “Těšíme se do školy“. Lektorsky vedou tato setkání rodičů a budoucích prvňáčků učitelky 1. stupně. Vzhledem k poloze školy ve Štramberku se přímo nabízí orientace školy na environmentální výchovu. Škola je již léta zapojena do projektu EVVO. V rámci tohoto projektu žáci každoročně připravují Den Země, během kterého navštěvují a pracují s dětmi v místních mateřských školkách. Škola dále spolupracuje s odborem životního prostředí MěÚ ve Štramberku a centrem Hájenka v Kopřivnici.

V průběhu celého školního roku žáci spolu s učiteli pracují na miniprojektech zaměřených na ekologii, osobnostní a sociální výchovu, dopravní výchovu, zdravotní výchovu, mediální výchovu. V rámci miniprojektů škola spolupracuje s Městskou knihovnou ve Štramberku, DDM Kopřivnice (outdoorové aktivity), BAV klubem Příbor (taneční ochutnávka), vedením hotelu Gong (stolování) Policií ČR, Hasičským sborem ve Štramberku. V prevenci sociálně patologických jevů nám významně pomáhala spolupráce s etopedem, který podle potřeby do školy docházel a pracoval s třídami i jednotlivci. Žáci o svých aktivitách a úspěších informují veřejnost články ve Štramberských novinkách a dalším tisku a samozřejmě i na internetových stránkách školy. V rámci mimoškolní činnosti probíhá ve škole výuka hry na klavír a zobcové flétny zabezpečovaná učiteli Miss music Kopřivnice.

Ředitelé a zástupci

 • 29. 9. 1919 – 1. 2. 1934 ředitel Jan Cmol
 • 1. 2. 1934 – 17. 9. 1934 správce Josef Baar
 • 18. 9. 1934 – 30. 9. 1948 ředitel Josef Škrda
 • 1939 – 1945 ředitel F. Orlet
 • 1. 10. 1948 – 30. 8. 1953 ředitel Cyril Hykel
 • 1. 9. 1953 – 30. 8. 1959 ředitel Václav Nešpor
 • 1. 9. 1953 – 1. 6. 1956 zástupce Jaroslav Melčák
 • 1. 9. 1959 – 31. 7. 1966 ředitel Cyril Hykel
 • 1. 9- 1956 – 1. 8. 1971 zástupce Miloslav Hykel
 • 1. 8. 1966 – 11. 7. 1971 ředitel Vojtěch Petráš
 • 1. 9. 1965 – 1. 11. 1967 zástupce M. Juráková
 • 1. 8. 1971 – 31. 7. 1978 ředitel Miloslav Hykel
 • 1. 8. 1971 – 31. 8. 1978 zástupce Božena Křanovičová
 • 1. 9. 1978 – 31. 7. 1980 správce Božena Křanovičová
 • 1. 8. 1980 – 31. 7. 1991 ředitel Václav Liška
 • 1. 8. 1980 – 28. 2. 1990 zástupce Jarmila Skybová
 • 1. 3. 1990 – 1. 8. 1992 zástupce Marie Urbánková
 • 1. 2. 1991 – 31. 1. 1993 ředitel Jiří Crhonek
 • 1. 8. 1992 – 31. 1. 1993 zástupce Karel Richter
 • 1. 2. 1993 – 31. 8. 2000 ředitel Karel Richter
 • 1. 2. 1993 – 31. 7. 2001 zástupce Jiří Crhonek
 • 1. 9. 2000 – 27. 3. 2012 ředitelka Bronislava Hyklová
 • 1. 8. 2001 – 31. 7. 2004 zástupce Vladimír Strnad
 • 2. 8. 2004 zástupce Jaroslav Pikulík
 • 1. 8. 2012 – 31. 7. 2018 ředitelka Zdeňka Havlíková
 • 1. 8. 2018 ředitel Stanislav Peš

ZŠ Štramberk © 2013-