Hodnocení žáků, 2. pololetí

6. Květen, 2020 Jaroslav Pikulík Oznámení Komentáře: 0

Hodnocení žáků a závěrečná klasifikace žáků základní školy ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vyučující budou při uzavírání známek za 2. pololetí postupovat dle těchto kritérií:

1. Ve větší míře zohlední známku z předmětu za 1. pololetí (kde všichni žáci pracovali za stejných podmínek 5 kalendářních měsíců);

b) budou vycházet také ze známek získaných v běžné výuce do 11.3.;

c) podpůrným hlediskem při uzavření klasifikace budou také známky získané v době dálkové výuky + zohlednění aktivity, snahy a přístupu žáků v rámci dálkové výuky a domácí přípravy;

d) průměr je v tuto chvíli pro vyučující pouze orientačním ukazatelem (stejně jako počet známek), při uzavírání klasifikace se bude vycházet z bodů a) – c);

e) hodnoceny známkou 1 – 5 (výborný – nedostatečný) budou všechny předměty, žák může být z předmětu NEHODNOCEN pouze za zcela výjimečných a odůvodnitelných okolností;

f) při hodnocení distanční výuky i při celkové klasifikaci bude brán zřetel na odlišné možnosti žáků a hodnoceno bude ve prospěch žáků;

g) každý vyučující má povinnost v dostatečném předstihu žáky informovat o konkrétním postupu při uzavírání známky a o známce samotné.

V případě potřeby mne můžete kontaktovat.

 

S pozdravem Mgr. Stanislav Peš, ředitel školy,  tel. 736 234 492

 

Ve Štramberku 4. 5. 2020                             S pozdravem Mgr. Stanislav Peš, ředitel školy


ZŠ Štramberk © 2013-