INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 12. DUBNA 2021

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády ČR se žáci 1. stupně ZŠ začnou do škol vracet v rotační formě, a to od pondělí 12. dubna. Žáci se budou střídat v prezenční výuce po týdnu a po dobu přítomnosti ve škole budou dvakrát týdně testováni neinvazivními antigenními testy a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Přítomnost žáka na prezenční výuce je podmíněna účastí na testování, netýká se vzdělávaných dětí, které navštěvují školu za účelem individuální konzultace.

Zde najdete vše, co jako rodiče potřebujete vědět o testování Vašich dětí ve školách:

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

Instruktážní video MŠMT k testování žáků.

Naše škola bude mít testy Singclean.

Prezenční výuka bude probíhat za dodržení přísných hygienických a epidemiologických opatření. Kromě realizace testování, které bude probíhat za stanovených podmínek a za asistence pověřených osob, nadále platí dodržování rozestupů, dezinfekce rukou, intenzivní větrání učeben a ostatních prostor školy. V budově školy musí mít žáci chirurgickou roušku a zaměstnanci školy respirátor. Organizace provozu školy bude zajištěna tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd a současně byla zachována homogenita tříd.

Nárok na ošetřovné mají zákonní zástupci ve dnech, kdy je pro jejich dítě nařízena distanční výuka, nevztahuje se tedy na dny, kdy je žákům umožněna výuka ve škole. Další informace týkající se ošetřovného najdete na:

https://www.mpsv.cz/osetrovne.

Postup školy při odmítnutí povinného testování

Naší odpovědností je řídit organizaci, dodržovat aktuálně platná opatření a zajistit vzdělávání žáků v souladu s platnou legislativou. Škola postupuje dle pokynů ministerstva. Pokud rodiče nesouhlasí s vládními opatřeními či protiepidemickými nařízeními, zde jsou odkazy na informace a informační linky na příslušné orgány (MŠMT, ministerstvo zdravotnictví), kde by měli pracovat vyškolení odborníci, kteří dotazy rodičů zodpoví.

Není povinností školy obhajovat rozhodnutí nadřízených orgánů, hledat argumenty, absolvovat nekonečné nekonstruktivní rozhovory. 

https://www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021

https://www.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-testovani-zaku-ve-skolach/

Co se stane, když rodič dítě do školy nepošle.

Škola postupuje obdobně jako při běžné absenci. Pokud se dítě, žák nebo student neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou, pokud rodiče doručí do školy vyplněnou a podepsanou žádost. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit dítěti, žákovi či studentovi distanční způsob vzdělávání podle zákona. Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, možnost připojit se do některých hodin online, využití individuální konzultace.