Specifika výuky pro žáky 1. stupně od 25. 5. 2020

Vážení rodiče,

základní školy zajišťují vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1. až 5. ročníku základní školy.

Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020.

O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

Do 17. 5. 2020 je pak nutné nahlásit účast dítěte ve výuce z důvodu naplánování skupin.

Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány.

Cílem výuky je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Nebudou však chybět ani výchovy (s výjimkou TV, která není povolena).

Vzdělávací aktivity zajistí pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga.

Ranní družina nebude poskytována.

Žáci přihlášení ve školním roce 2019/2020 do školní družiny, ji budou mít i nadále zajištěnou, ale na principu neprostupnosti skupin z jiných ročníků (žáci z jedné třídy budou mít také odpolední družinu spolu).

Obsah a forma všech vzdělávacích a zájmových aktivit bude zvolena tak, aby byla zajištěna hygienická a epidemiologická opatření.

Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, požádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

Začátek a konec vzdělávacích aktivit během dne stanoví ředitel školy.

Rozsah výuky u žáků 1. – 3. ročníku

7:40 – 11:20 (čas bude upřesněn dle přihlášených žáků a stravování)

Rozsah výuky u žáků 4. – 5. ročníku

7:40 – 12:15 (4 – 5 vyučovacích hodin denně, čas bude upřesněn dle  přihlášených žáků a stravování)

 Na základě výše uvedeného sdělte třídnímu učiteli do 17. 5. 2020:

  1. Zda vaše dítě do školy 25. 5. 2020 nastoupí, je to pro nás nezbytné, abychom mohli naplánovat výuku a případné rozdělení do skupin.
  2. Jestli máte zájem o školní obědy, sdělte nám to, abychom mohli naplánovat stravování tak, aby se děti v jídelně nepotkávaly a mohli jsme nakoupit potřebné potraviny.
  3. Zda bude Vaše dítě navštěvovat školní družinu.
  4. 4.      Nejpozději 25. 5. 2020 před vstupem do školy je nutné odevzdat ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění naleznete na webových stránkách školy, nebo si jej můžete vyzvednout v kanceláři školy v úředních hodinách, bez něho nebude možný vstup do školy.

V případě potřeby kontaktujte vedení školy.

Mgr. Ing. Jaroslav Pikulík , tel. 731 138 022

Mgr. Stanislav Peš, tel. 736 234 492

 

Ve Štramberku 11. 5. 2020                           S pozdravem Mgr. Stanislav Peš, ředitel školy

 Čestné prohlášení